error

This campaign is no longer active.

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver
Rank
98

Dryver Page

הר"ר וואלף לייב העניג הי"ו - י"ב אייר

Belz Decatur arrow_forward_ios הר"ר וואלף לייב העניג הי"ו - י"ב אייר

Raised:

$4,500

Goal:

$5,000

Donors:

63

90%

Original Goal: $950,000

Bonus Goal: $1,200,000

112%

2,400

Donors

$1,067,872

Raised

לעי"נ הרה"ח ר' ברוך נתן נטע בן הרה"ח ר' חנניה יו"ט ליפא העניג ז"ל

נולד בקאשוי, שנים מספר לפני פרוץ מלחמת העולם השניה, וכאשר היה ילד קט - סמוך לתחילת המלחמה היגרו הוריו ע"ה לאנגליה מחמת המציק, כשוך המלחמה נכנס ר' נטע לישיבת סטיינס והיה לתלמידו של ראש הישיבה הגה"צ רבי חיים יצחק וויינגארטן זצ"ל הרב מליעזש. אח"כ למד בישיבת 'מתיבתא' וכן יצק מים על ידי הגאון רבי שלמה בוימגארטן זצ"ל שחיבבו ביותר. עוד בבחרותו פעם בו רוח של עשיה וניהל את הארגון "צעירי אגודת ישראל".

בבחרותו זכה לעלות לאר"י להסתופף בצל קדשו של כ"ק מרן מהר"א זי"ע, בירח האיתנים תשי"ז.

בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ח ר' יחזקי' פייוויל לוק ז"ל, חתנו של החסיד המפו' ר' נפתלי גוטסמאן (ווינער) ז"ל נכד כ"ק מרן מהר"ש זי"ע. ר' נטע היה חסיד נאמן לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ותמיד התעניין בנעשה בצל הקודש והיה נוסע רבות לסתופף בצל הקודש, זכיה יתירה זכה להעמיד את ביתו לאכסניא לכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, בשנים מביקוריו בעיר הבירה לונדון יצ"ו: בשנת תשמ"ב ובשנת תשנ"ג. גם היה לו קשר אמיץ עם כ"ק האדמו"ר רבי איציק'ל מפשעווארסק זצ"ל מאנטווערפן, והיה נוסע אליו לעתים תכופות. כמו כן היה מבאי ביתו של כ"ק האדמו"ר רבי שלום משאץ זצ"ל, והיה מאנשי סודו של הגה"צ רבי שמעלקא פינטער זצ"ל מבוקאווסק.

היה רודף צדקה וחסד בכל לבו, היה מכניס אורחים לביתו, ומחזק כל איש במילה טובה ובסבר פנים יפות, ומשמחתו היה משפיע לכל סובביו.

בהיותו אומן נפלא שהתברך בידים של זהב, היה מנצל את מתנת השמים לדברים של תורה ומצוות. היתה לו חיבה יתירה לבניית 'נוי סוכה', וכן בנה דגם בית המקדש וכליו, ובמיוחד עמל שנים רבות על טוויית פרוכת נהדרת המפארת עד היום את ארון הקודש בהיכל בית המדרש הגדול בירושלים ת"ו. בחודש אדר תשס"א נסע לשבת החודש לאר"י ואז מסר הפרוכת שעמל עליהו שנים רבות לידי כ"ק מרן שליט"א שהודה לו מקרב לב.

כחודש לאחמ"כ ביום שב"ק אחו"ק י"ב אייר תשס"א נפטר לבית עולמו.

63 

Donations

search

EDEL LONDON

$18

2 years ago

AVRUMI WEBER

$10

2 years ago

Bineth Westcliff

$12

2 years ago

FEIVEL WEBER

$54

2 years ago

באבי

$100

2 years ago

אהרן שלמה ווערצבערגער

$36

3 years ago

אליעזר אשרי

$18

3 years ago

משה חיים ברייש

$180

3 years ago

yakov moshe karniol

$50

3 years ago

מרדכי יואל שפירא

$54

3 years ago

Mordechai Schwarz

$18

3 years ago

lipe braun

$20

3 years ago

אלימלך אליאס

$25

3 years ago

ליפא העניג - מאנטריאל

$43

3 years ago

Comments: לכבוד ש"ב העסקן הדגול המשליך עצמו מנגד לכל קדשי בית בעלזא חזק ואמץ

אהרן גרוסמאן

$26

3 years ago

יוסף צבי פוקס

$180

3 years ago

Anonymous

$180

3 years ago

shmiel koth

$18

3 years ago

אלעזר מענדל איינהארן

$50

3 years ago

חיים יעקב רובין

$101

3 years ago

Load More

Original Goal: $950,000

Bonus Goal: $1,200,000

112%

2,400

Donors

$1,067,872

Raised

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket