error

This campaign is no longer active.

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver
Rank
33

Dryver Page

הר"ר יהושע פרידמאן הי"ו הר"ר משה אהרן פראנק הי"ו

Belz Decatur arrow_forward_ios הר"ר יהושע פרידמאן הי"ו הר"ר משה אהרן פראנק הי"ו

Raised:

$5,662

Goal:

$5,000

Donors:

51

113%

Original Goal: $950,000

Bonus Goal: $1,200,000

112%

2,400

Donors

$1,067,872

Raised

הרה"ח ר' מנחם שמואל חיים בן הרה"ח ר' אפרים פרידמאן ז"ל

נולד בחודש מנ"א תרצ"ט בנייפעסט שבהונגריה, לאביו שהיה מתלמידי הגה"צ רבי יהושע בוקסבוים זצ"ל בגאלאנטא, והיה חתן הרה"ח המפו' ר' משה אהרן קרונשטיין ז"ל. בזמן המלחמה עבר עם אביו לעיר פעסט וניצל מידי הרשעים ימ"ש.

בשלהי שנת תשט"ו הגיע לארה"ב לאחר טלטולי דרכים, דרך אוסטריה ועוד מקומות, ולמד בישיבת נייטרא אצל הגה"צ ר' מיכאל בער ווייסמנדל זצ"ל והגאון ר' יעקב אורנשטיין זצ"ל. בחודש אלול תשט"ז עלה בספינה לארה"ק, והגיע להסתופף בצל הקודש אצל כ"ק מרן מהר,א זי"ע, ונכנס ללמוד בישיבתנו הק', שם למד אף אחר ההסתלקות ועד לחג הפסח תשי"ח. בישיבה הק' כיהן כראש החברה ועזר רבות לבחורים בכל העניינים בגשמיות וברוחניות, למד בשקידה רבה והיה לאחד מהלומדים המצויינים בישיבה וסמל ודוגמא לבחור ירא שמים מרבים.

בחודש סיון תשי"ט נישא לזוג' ע"ה, בת הרה"ח ר' משה יוסף זאבל ז"ל מזקני וחשובי אנ"ש במונטריאל. לאחר חתונתו התגורר בוויליאמסבורג, שם היה מעמודי התווך בשטיבל וכיהן כגבאי וראש החברה והיה מכין בביתו את סעודות היארצייט ועוד. כן כיהן כחבר הנהלת המוסדות הק', ובביתו נערכו כמה וכמה אסיפות קודש לטובת המוסדות הק'. כאשר עלה יבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א על כס ההנהגה דבק בו בלו"נ והיה מגיע כל שנה להסתופף בצל הקודש בימים הנוראים החל משנת תשכ"ז. בעת ביקוריו של כ"ק מרן שליט"א בארה"ב בשנת תשל"ג ובשנת תשמ"א ניהל את החברה והכנסת אורחים לציבור האורחים הרבים שהגיעו להסתופף בצל הקודש. היה עסקן נמרץ לכל קדשי בית בעלזא בכלל ובפרט. היה אומר שבפועל הוא גר בארה"ב אבל ראשו מחובר לארה"ק לירושלים עיה"ק.

לפרנסתו עסק במסחר היהלומים, נודע כמי שמשאו ומתנו באמונה, בשנת תשמ"ו עבר להתגורר בבורו פארק, שם היה ממקימי ופארי השטיבעל בשד' 18 בבורו פארק, והיה דוגמא לחסיד מהדור הקודם. עשה תורתו קבע ומלאכתו עראי, בביהמ"ד ישב ולמד גמ' ושו"ע עם חברותות. היה מהחסידים הראשונים ששוהין שעה אחת לפני התפילה. ביתו פתוח לרווחה בהכנסת אורחים מיוחדת, הרבה יהודים נכבדים ובתוכם שד"רי המוסדות התאכסנו אצלו בביתו.

היה נוסע רבות לצרכי מסחר למוסקבה, בזמנים ההם היה מאוד קשה להיכנס למקום והיה מביא ספרים ומוצרי חשמל ליהודים שהתגוררו במוסקבה. בשהותו במוסקבה נפגש עם בחור שהתקרב ליהדות ודרכו הביא במשך בניית ביהמ"ד הגדול אבנים ועפר ממקום ביהכנ"ס הק' בבעלזא וגם נשא שם תפילה ביום הנאה"פ.

ביום י' אלול תש''פ נלב"ע, ומסע הלוויתו נסעה מארה"ב לאר"י וכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א השתתף בהלווייתו בקרית בעלזא בירושלים בדרכה להר המנוחות.


51 

Donations

search

ר' ישראל קלמן פרידמאן (ירושלים)

$50

2 years ago

העסקן הרב יעקב פריעדמאן

$250

3 years ago

אהרן מייער

$54

3 years ago

מ. פראנק

$10

3 years ago

Neighbors

$15

3 years ago

להשלים לחמשת אלפים

$500

3 years ago

יוסף צבי פוקס

$180

3 years ago

משה אהרן פראנק

$26

3 years ago

וואלף לייב העניג

$20

3 years ago

Friends

$50

3 years ago

R friedman

$101

3 years ago

יהושע קליין

$72

3 years ago

Comments: לכבוד חתני היקר ולמען ידידי ר' יהושע

נתן בנימין מייער

$50

3 years ago

שמואל בערגער

$36

3 years ago

מנדל קרויס

$34

3 years ago

מענדי פליישמאן

$101

3 years ago

Comments: לכבוד ידידי ר' יהושע ולמען התינוקות של בית רבן שמתפללים בשטיבל דיקעטאר

מנדל קרויס

$23

3 years ago

avrum yakov friedman

$18

3 years ago

ברוך שמואל דוד פייבוש

$180

3 years ago

שמואל גרויז

$100

3 years ago

Load More

Original Goal: $950,000

Bonus Goal: $1,200,000

112%

2,400

Donors

$1,067,872

Raised

© 2024 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket