View 90 Dryvers

Donate Now

 Campaign Homepage

Rosh Yeshiva
With Yeshivas Nehardue

Original Goal: $600,000

Bonus Goal: $650,000

Total Raised: $650,549

108%

This campaign ended but is still accepting donations.

$205,720

Raised

Donate Now

הגאון רבי יצחק זלמן גיפס שליט"א ראש ישיבתינו ורב דקהל ברכת אברהם
With Yeshivas Nehardue

משמיעין על השקלים • שקל הקודש כפול הי׳!

שותף עם הראש הישיבה שליט״א

$25,000.00

עומד לימין הראש הישיבה שליט״א

$10,000.00

מחזיק הראש ישיבה שליט״א

$5,000.00

שותף לחודש

$1,800.00

שותף לחצי חודש

$1,000.00

שותף לשבוע

$500.00

שותף ליום

$180.00

Payment / Dedication

Dear friends, brothers, and supporters.

We are turning to you today with a heartfelt appeal to support the illustrious Yeshivas Neherdua. The Yeshiva is run by the renowned Gaon R’ Yitzchak Zalmen Gipps who serves as Rosh Yeshiva with an enormous amount of self-sacrifice.

Yeshivas Neherdua, despite it being a relatively new Yeshiva, has already gained prominence among the top Yeshivas in America. This is mostly due to the fact that the Rosh Yeshiva pours his heart and soul into his holy work. The Talmudim thirst to hear the wonderful Shiurim and Shmusen that the Rosh Yeshiva is so famous for. The knowledge and inspiration that the Buchirm gain accompanies them their entire life and empowers them to keep on growing and prospering long after they are out of Yeshiva.

After a lot of hard work, and with Hashem’s mighty help, we are finally able to secure a building for the Yeshiva. The building site is outside of the busy city where it will be beneficial for the development of the young students. It is an ideal setting where the Rosh Yeshiva can continue his labor of love with tranquility.

Now the time has come for me to ask for your support. We are raising the substantial sum of $600,000 to enable us to finish constructing the Yeshiva building. To set it up on a steady foundation where the students can reap the benefits of Torah study for years to come.

The one-time campaign will ease the burden from our beloved Rosh Yeshiva and allow him to continue focusing on the spiritual growth of his cherished Talmudim.

The campaign will be live from Thursday Vayakhel – Shekalim 12:00 pm until Monday Pekedai 12:00 am.

Each dollar that you give will be matched, making the impact of your donation so much greater.

The Talmudim are begging you;

"We want to study Torah in peace!

Enable our dedicated Rosh Yeshiva to continue to inspire us!

Give us the opportunity to gain lifelong knowledge and inspiration!

Allow us to learn and be invigorated by our beloved Rosh Yeshiva!”

Together we can do it! Together we can accomplish! Together we can reach our goal!


משמיעין על השקלים • שקל הקודש כפול הי׳!

טייערע ידידים, טייערע תומכים, טייערע מחזיקי״ם!

מיר ווענדן זיך צו אייך דעם היינטיגן טאָג מיט אַ האַרציגע איינמאָליגע בקשה ״להחזיק״, מחזק צו זיין די הייליגע בארימטע ישיבה ״נהרדעא״ והעומד בראשה כבוד הראש ישיבה הגאון רבי יצחק זלמן גיפּס שליט״א.

חיבה יתירה נודעת צו ״ישיבת נהרדעא״ זייענדיג ״מיוחדת במינה״, מיט׳ן צושטעלן די ״זעלטענע געלעגנהייט״ פאר בחורי חמד תלמידים נאמנים צו שעפּן מבאר תורתו וחכמתו פונעם ראש ישיבה שליט״א, וואס איז נודע לשבח ולתהלה מיט זיין מורא׳דיגע איבערגעגעבנקייט בכל לבו ונפשו למען תלמידיו, זיי צו הייבן העכער און העכער במסילה העולה בית קל.

מיט געוואַלדיגע כוחות און מיט גרויס אָנשטרענגונג איז ב״ה געלונגען אוועקצושטעלן אַ פּאַסיגן ״בנין הישיבה״ וואָס געפינט זיך ״מחוץ לעיר״, אַרויס פון דעם גרויסן און שטורמישן שטאָט, און איז אזוי ארום העכסט געאייגענט און צוגעפּאַסט אז די תלמידים זאלן קענען מקבל זיין תורה וחכמה, און דער ראש ישיבה זאל קענען פאר זיי מרביץ תורה זיין, מיט׳ן ריכטיגן הרחבת הדעת.

פּירותיך מתוקין וצלך נאה! די הערליכע פּירות פון די ישיבה הקדושה דערקענט זיך, ועל פּניהם יכירון כי זרע ברך ה׳ המה, אַז זיי זענען תלמידים וואָס זענען זוכה צו מקבל זיין תורה והשקפת החיים הטהורה פון הגאון הראש הישיבה שליט״א וואָס לאָזט איבער אַן אייביגן רושם אויף זייער גאַנץ לעבן!

אַצינד, הגיע העת והזמן ״להחזיק״ — ווען מיר מוזן ״גומר זיין דעם בנין הישיבה״, און דערמיט אוועקשטעלן דעם הייליגן מבצר הרבצת התורה אויף די פעסטע יסודות ס׳זאל פאַרבלייבן עקזיסטירן פעלזן-פעסט בגאון ובעוז!

אַצינד, הגיע העת והזמן ״להחזיק״ — ווען מיר מוזן ״מחזק זיין דעם ראש הישיבה שליט״א״, צו האָבן די ריכטיגע ״הרחבה״ צו קענען מרביץ זיין תורה ויראת ה׳ טהורה העומדת לעד אין זיינע טייערע תלמידים הקרויים בנים כאוות נפשו הטוב!

די טייערע בחורי חמד בעטן זיך: תורה היא וללמוד אני צריך!

העלפט אונז ווייטער מקבל זיין תורה פון אונזער גרויסן ראש הישיבה!

העלפט אונז ווייטער קונה זיין אַ ״מהלך החיים״ פון אונזער באַליבטן ראש הישיבה!

העלפט אונזער ראש ישיבה ער זאָל נישט דאַרפן שלעפּן דעם פינאַנציעלן עול, נאָר קענען בלויז מרביץ תורה זיין מיט זיינע טייערע שיעורים און לעכטיגע מוסר-שמועסן, וואָס באַגלייט אונז און טראָגט אונז יעדן איינציגן טאָג!

ובכן, כולנו מתחזקים להחזיק!

מיר גייען אלע זיך אָנשטרענגען, להחזיק הישיבה והעומד בראשה, מיט׳ן אויפטרייבן דעם ריזיגן סכום פון $600,000.00

לבוא לגמרה של הבנין, צו קענען פארענדיגן דעם ״בנין הישיבה״ בשלימות!

דער קאמפּיין איז ״לעבעדיג״ פון דאָנערשטאָג ויקהל-שקלים 12:00 מיטאג ביז זונטאג פּקודי 12:00 ביינאכט

ושקל הקודש כפול יהי׳: יעדער דאָלער ווערט געדאָפּעלט!

חזק חזק ונתחזק: נעמט אַ חלק, שליסט אייך אָן!

אינאיינעם קענען מיר, אינאיינעם מוזן מיר, אינאיינעם וועלן מיר בעז״ה גרייכן דעם ציל!

Show More

Show More

Original Goal: $600,000

Bonus Goal: $650,000

Total Raised: $650,549

108%

$205,720

Raised

Donate Now

Donate with a Dryver

View 90 Dryvers

Recent Donations (55 Total)

משה יצחק נייווירטה

$2,000
שותף לחצי חודש

13 days ago

In Honor of ראש ישיבה שליט"א

Comments: מתוך רוב נחת חתן שלי הרב אברהם דערמער שליט"א תלמיד הישיבה הקדושה

Moshe Yitzchok Neuwirth

$3,600
שותף לחודש

13 days ago

In Honor of ראש ישיבה שליט"א

Comments: להצלחת בני הבחור אהרן ני"ו

ישעי׳ ווייסמאן

$4,000

16 days ago

HERSHY ROSENBERG

$144

19 days ago

Hershey zablotsky

$360
שותף ליום

19 days ago

In Honor of הרב המגיד שיעור ר אברהם שלמה זאבלאצקי

Comments: מתוך הכרת הטוב על לבך הפתוח והמסור לעזור לכל

Deutsch

$360

19 days ago

In Honor of מחותני הנעלה והנכבד איש יקר רוח מאוד נעלה ר' בערל שלעזינגער שיחי' המסור בלו"נ להצלחת הישיבה הק'

Avrumy Dermer

$360
שותף ליום

19 days ago

In Honor of רבי מובהק מרן ראש ישיבה שליט"א.

Comments: המתיקות התורה שלי זכות הראש ישיבה הוא.

Anonymous

$500

19 days ago

Comments: לזכות רפואה שלימה אשר שמחה בן שרה

yanky mutzen

$100

19 days ago

Comments: THANKS ROSH YESHIVA FOR ALL THE GOODS YOU DO FOR ME

משה קיסרמאן, אהרן בינעטה, מרדכי ראטה

$102

19 days ago

In Honor of לכבוד הרב הגאון ר' חיים גערטנער שליט"א מרביץ תורה בהלכות שבת בישיבתנו הקדושה

Comments: יישר כח על הנסיעות המתובלים בפלפול והלכה מאת רמי"ם פרטים מסדר ערב

Avrumi Schwimmer

$1,000
שותף לשבוע

19 days ago

Comments: ברכה והצלחה בכל מעשה ידכם ובעבודת הקודש

שמואל שטיינבערג

$10,000
מחזיק הראש ישיבה שליט״א

19 days ago

In Honor of In honor of the Ruv

In Memory of לע"נ מולע"נ אבי מורי מוי" ה ר' חנני יוײט ליפא בן שמואל

Comments: לע"נ מורי חמו מיײה ר' דוב בן ר' צבי

Moshe A

$108

19 days ago

Abish Greenbaum

$10,000
מחזיק הראש ישיבה שליט״א

20 days ago

In Honor of The Ruv Shlita

Comments: Hatzlucha and Seyatta Dishmaya

Nachi stern

$360
שותף ליום

20 days ago

In Honor of The Rav Shlita and all askunim. Keep up your great work!!

shlome zolmen lowy

$360

20 days ago

In Honor of lkoved HARAV

Benzion Gips

$360
שותף ליום

20 days ago

In Honor of מורי ורבי ראש ישובה שליטא

Anonymous

$180

20 days ago

מחותנו שמעון רייכמאן

$20,000
עומד לימין הראש הישיבה שליט״א

20 days ago

לע״נ רבינו שמואל ב״ר יוסף צבי הלוי וואזנער זצ״ל ע״י תלמודו הנאמן י. ק.

$30,000

20 days ago

יושע מרדכי שלעזינגער

$15,000

20 days ago

אהרן זיידענפעלד

$10,000
מחזיק הראש ישיבה שליט״א

20 days ago

חיים פישער

$36,000

20 days ago

In Honor of The Ruv

מרדכי הערש דייטש

$10,000
מחזיק הראש ישיבה שליט״א

20 days ago

Chuni Goldberger

$240

20 days ago

In Honor of The ruv shlita and all the chushiva askunim of the yeshiva and shul. Keep up your great work!!

אלעזר שמואל בריעגער

$720

21 days ago

In Honor of Of the Rosh Yeshiva

Anonymous

$164

21 days ago

עיזואל פריינד

$22

22 days ago

יענקי ברוינער

$3,600
שותף לחודש

22 days ago

In Honor of Of the ראש ישיבה

וואלווי אייזענבאך

$10,000
מחזיק הראש ישיבה שליט״א

22 days ago

In Honor of Of the Ruv/Rosh Yeshiva

הערשל גרין

$10,000
מחזיק הראש ישיבה שליט״א

22 days ago

In Honor of Of the Ruv

Anonymous

$36

22 days ago

ברוך מרדכי בריעגער

$72

23 days ago

Comments: The things that you gave me I can never give to you. at least a small donation to show some appreciation.

Sendy Ornstein

$1,000

23 days ago

In Honor of לכבוד ראש הישיבה שליט"א

Comments: ולעומד לימינו ר' מרדכי שלעזינגער הי"ו

Zalig Mendlowitz

$1,000

23 days ago

feivi goldberger

$4

23 days ago

In Honor of rabbi gips

Comments: thanks for being there for me when!

feivi goldberger

$36

23 days ago

Elozer Soloff

$500

23 days ago

Zalman Gips

$200

23 days ago

In Honor of הרב שליט"א

In Memory of יחיאל ב"ר ברוך

shmaya ungar

$36

23 days ago

Blumenfeld

$18

23 days ago

bentzion zeitlin

$200

23 days ago

In Honor of rabbi gips

Pinches Leitner

$360

23 days ago

Yanky Gross

$200

23 days ago

Mendy Cinner

$360

23 days ago

In Honor of Of the Rosh Yeshiva

Naftali Herbst

$72

23 days ago

מרדכי ליכטענשטאטער

$100

23 days ago

dovi klein

$400

23 days ago

Anonymous

$512

23 days ago

Comments: In honor of my father and all the unbelievable things he does! Hatzlacha!

duvid greenfeld

$36

23 days ago

Phone Donation

$36

23 days ago

yisroel fisher

$400

23 days ago

משפחת ראטהמאן לכבוד הבחור החשוב צבי ני"ו

$500

23 days ago

אברהם בראך

$20,000
עומד לימין הראש הישיבה שליט״א

23 days ago

Naftali KLein

$2

24 days ago

×
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Select Amount

שותף עם הראש הישיבה שליט״א

$25,000.00

עומד לימין הראש הישיבה שליט״א

$10,000.00

מחזיק הראש ישיבה שליט״א

$5,000.00

שותף לחודש

$1,800.00

שותף לחצי חודש

$1,000.00

שותף לשבוע

$500.00

שותף ליום

$180.00

Other Amount

$

×

1

=

$0

Donations are no longer matched

Please wait while we process your donation

×
×

Powered By: ClickMarket Privacy Policy