Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

הרה"ג בונם מנחם שלעפריג

Sanz Kollel arrow_forward_ios הרה"ג מענדל שלעפריג שליט"א - מנהל הכולל arrow_forward_ios הרה"ג בונם מנחם שלעפריג

Raised:

$43,345

Overdryve:

$50,000

Donors:

163

Original Goal: $36,000

120%

Donate Now

Original Goal: $150,000

Bonus Goal: $180,000

Total Raised: $164,944

109%

This Dryver is part of "הרה"ג מענדל שלעפריג שליט"א - מנהל הכולל" team

Go to Team Page

כוללינו המפוארה התעטרה בכתר שם טוב, כאשר שמו הטוב הולך לפניו כאחד הכוללים החשובים ביותר בעיר ואם בישראל ברוקלין. ובין כותליה יושבים אברכים צעירים ליד בעלי משפחות ברוכות ילדים, כולם אהובים כולם ברורים, מצויינים ונעלים, צורבי דרבנן, הממיתים עצמם באהלה של תורה, ושוקדים על משנתם בהתמדה רבה, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

תהלה לא'ל, זכינו בתקופה האחרונה לרומם קרן התורה ולהרחיב גבולי הקדושה בין כותלי כוללינו ביתר שאת וביתר עוז, וניתוספו ספסלי דבי מדרשא, וב"ה קול התורה בוקע ועולה ביני עמודי דגירסא, ברוב עם הדרת מלך - מאן מלכי רבנן, דעסקין באורייתא מן הבוקר עד הערב.

אשרינו שזכינו אשר כוללינו המפוארה מתנהל בגאון ובעוז בנתיבותיו הטהורים של מייסדה ומחוללה כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע, אשר כל ימיו עלי אדמות פעל ועשה שלא תשתכח תורה מישראל, והציב מטרה בעולם התורה להעמיד דור של תלמידי חכמים ויודעי תורה ומורי הוראה בישראל, ובהכוונתו הטהורה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א זוכה הכולל להיות אכסניא של תורה לעשרות אברכים העמלים בתורה ובהוראה, אשר בעזהשי"ת יתגדלו לפרי קודש הילולים, מרביצי תורה, כלי קודש, ומורי צדק יושבי על מדון, לשם ולתפארת ולתהלה.

בתוך פעולות הברוכות הנעשים לאחרונה לטובת התעלות הכולל לרמה גבוהה, הוקם מסגרת הלכה מיוחדת, במסגרתה משלימים אברכים את עצמם במקצועות הלכה בהיקף מלא, כאשר משננים כל ההלכות הדק היטב ממקור הלכה עד לפסק הלכה למעשה, לדעת את המעשה אשר יעשון, כשלאחריו מוקדשים זמנים מיוחדים עבור חזרה כדי שיהא משנתם בהירה וברורה כמונח בקופסא.

אבן הבוחן להצלחתם הרבה של לומדי הכולל הם הבחנים המקיפים והיסודיים הנערכים מדי חודש בחודש במסגרת מפעל הש"ס, ואשרי עין ראתה אלו האברכים המסולאים מפז ומפנינים באים שלהי כל חודש ותלמודם בידם!

לתועלת חברי הכולל נתמנו כמה אברכים מופלגים בתורה תלמידי חכמים מובהקים מסלתה ומשמנה של עדתינו הק', המשקיעים ממיטב כשרונותיהם הברוכים עבור לומדי הכולל להבינם ולהשכילם כל דבר קטן וגדול במשנת תלמודם בשפה ברורה ובנעימה, ומעמידים את האברכים על דרך המלך.

מאידך גיסא, מצד הנהלה גשמית, נכנסו לעובי הקורה כמה אברכים מסורים, עסקנים נמרצים ואישי המעש, ויט שכמם לסבול את עול הנהלת הכולל לשלם ללומדי הכולל משכורתם שלימה תמידין כסדרן מדי חודש בחודש בעתו ובזמנו שלא יחסר המזג. תשלומים מיוחדים מוענקים בעד שמירת הזמנים, ולבעלי משפחות ברוכות ילדים.

העסקנים החשובים שוקדים על מלאכתם - מלאכת הקודש במסירות ובנאמנות בלב ובנפש להתרים את נדיבי עם ה', יקרי אנשי שלומינו וידידינו מחזיקי התורה להרים תרומת ידיהם קודש בסכומים הגונים ונכבדים. ותקוותינו איתנה אשר אנשי שלומינו יבינו את גדול הזכות אשר לפניהם ויקבלו את העסקנים בסבר פנים יפות, ויעמדו לימינם לאחיעזר ולאחיסמך בגופם ובממונם להגדיל תורה ולהאדירה, וזכות התורה יעמוד להם ולב"ב לעד ולנצח נצחים.Show More

This Dryver is part of "הרה"ג מענדל שלעפריג שליט"א - מנהל הכולל" team

Go to Team Page

Donate Now

Call our automated phone system and enter the dryvers extension

phone718-682-7057 Ext 29679

163 

Donations

search

HERSHEL WEISS

$180

7 days ago

YOSSI FISHER

$180

14 days ago

הושג ע"י א. פשקעס ומ. ה. וידער

$200

18 days ago

Comments: , לע"נ חנה רחל בה"ר בנימין יהודה ע"ה

ברוך שווארץ

$100

20 days ago

Aaron rottenstein

$50

21 days ago

אברהם שמעון שווארץ

$3,000

22 days ago

יצחק הערשקאוויטש

$6,000

22 days ago

ישראל דוד בערגער

$3,000

22 days ago

Elimelech silberman

$180

22 days ago

yitzchok Tessler

$101

22 days ago

Anonymous

$300

22 days ago

אלימלך שלעפריג

$108

22 days ago

שמואל יעקב פעלבערבוים

$100

22 days ago

תלמידך מרדכי הערש וידער

$50

22 days ago

Comments: יישר כח פאר אלע יארן.........

Zalmy Levy

$10

22 days ago

חזקי שווארץ

$18

22 days ago

Comments: !ר׳ מענדל! שכרך הרבה מאוד! חזק ואמץ

ברוך הלוי זילבערמאן

$100

22 days ago

Comments: ידידי עוז רבות בשנים

ישעי' מייער

$65

22 days ago

זלמן לייב וויעדער

$100

22 days ago

Comments: לכבוד הרב הגאון ר' מענדל שליט"א משליך עצמו מנגד למען כל קדשי בית צאנז קלויזענבורג ובפרט למען אברכי הכולל במסירות נפש ממש!ד

Naftuli Silberman

$50

22 days ago

Load More

Original Goal: $150,000

Bonus Goal: $180,000

Total Raised: $164,944

109%

Enter Amount

close
close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Donate Now

© 2021 All Rights Reserved | Privacy Policy

Dryveup.com | Powered by ClickandMarket