Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Binyumin Hirsh

With אונזער גאנצע משפחה איז פאראייניגט

Raised:

$40,267

Goal:

$40,000

Donors:

93

0%

Donate Now

Multi Dryver Donation arrow_forward

Help us save a life!


Today, we find ourselves in one of those moments, where we I have to do something – yet we cannot do it on my own. 

A close family-member of ours was dragged into a messy, legal situation, and is now paying for his cluelessness dearly. Locked behind bars, unable to see the light of day and breathe the air of a free man, our dear friend needs our help – while we can still help him.

Bereft of their husband and father, my friend's wife and two adorable children live a life of indescribable pain. Every Shabbos and Yom Tov meal, every family occasion, is cause for tears and despondency. In fact, every single evening is cause for the heartrending pain of missing a beloved husband and father. Worst of all is that they cannot know when all of this will end.

Our dear friend is suffering from poor health, and unless he receives immediate and quality medical care, it is uncertain whether he will survive the physical difficulties he's living with. The prison system is not kind to prisoners though, and quality medical care in the prison system is s non-existent. This makes for a dismal, deteriorating situation which may lead to amputation or worse, chas v'shalom.

Due to the urgency of the situation, we are working around the clock with top lawyers to save our friend's life. In order to continue working for us, we must come up with $200,000.

This is not just another fundraiser. We’re begging you to help me save a life and fulfill both pidyon shevuim and hatzalos nefashos

we cannot ignore his pleas. We cannot allow his wife and children's cries to go unheeded. We must give our friend a chance to live again.


!Tizku L’mitzvos
מיר מוזן און קענען אים ראטעווען!

אבער "שוין יעצט"; איידער ס'איז ח"ו שפעט!


דער היימישער יונגערמאן איז ליידער אומוועלנדיג געווארן פארפלאנטערט מיט'ן געזעץ און זיצט שוין נעבעך אפ אפאר פינסטערע יאר בצרה ובשבי', פארשלאסן אונטער די שרעקעדיגע תפיסה גראטעס, נישט זעהנדיג קיין ליכטיגקייט פאר די אויגן.

זיין ווייב און צוויי לעכטיגע קינדערלעך אין שטוב זענען צעבראכן און דערשיטערט, און קוקן שוין ארויס צו קענען זיך צוריק 'פאראייניגן' און זעהן פנים אל פנים מיט זייער ראש הבית.

שבר על שבר גייט ער נעבעך לעצטנס אדורך שווערע געזונטהייט פראבלעמען אויף די פיס און די אויגן, און צוליב וואס אין תפיסה קען ער נישט צוקומען צו די בעסטע מעדיצינישע באהאנדלונגען איז ער יעצט אין א סכנה אז מ'זאל אים רח"ל אראפנעמען די פיס ה"י!

צוליב זיין סכנה'דיגע מצב זיצט מען יעצט מיט גרויסע לויערס און ס'איז דא שטארקע שאנסן אז מ'זאל אים קענען באפרייען פון תפיסה און ראטעווען זיין לעבן, אבער ס'פאדערט זיך עמוירדזשענסי זאפארט לכה"פ $200,000 צו קענען מצליח זיין בעז"ה!

ניין, ניין! ס'איז נישט קיין געווענליכע צוועק וואס מ'הערט אפט; ס'איז פדיון שבוים מיט הצלת נפשות אינאיינעם, פשוטו כמשמעו! אונז טאר מיר עס נישט פארנאכלעסיגן, בשום אופן! 

שטופט עס נישט אפ; טוט 'שוין' צו די זאך! דער קאמפיין איז "יעצט"; ס'איז גורל'דיגע און קריטישע שעה'ן ווען דער שיקזאל פון א אידיש לעבן און זיין גאנצע משפחה הענגט אויף א האר! יעדע איינציגע שעה און פרוטה ציילט! מיר דארפן געדענקען די הלכה אין שו"ע: "כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים הוי כאילו שופך דמים".

מיט "פאראייניגטע" הילף וועלן מיר אים קענען בעז"ה אויפרעכטן און צוריק "פאראייניגן" מיט זיין לעכטיגע שטוב!

מיר זענען אלע "פאראייניגט" למען הצלת נפשות!Show More

Donate Now

Recent Donations (93 Total)

Yoel S M Braun

$1,000

1 month ago

Akiva Hersh Klein

$1,800

1 month ago

Berry Perlstein

$1,000

1 month ago

Phone Donation

$250

1 month ago

Phone Donation

$500

1 month ago

Phone Donation

$360

1 month ago

Phone Donation

$360

1 month ago

Yoel Mordche Guttman

$500

2 months ago

In Honor of Binyumin Hirsch

Comments: We are always here for you!

Shragy Scher

$500

2 months ago

In Honor of Binyumin Hirsch

Comments: You always here to help out others, Keep it up!

Abraham Guttman

$180

2 months ago

Moshe Yida Guttman

$500

2 months ago

Shlome Guttman

$750

2 months ago

Chaim Zalmen Weissberg

$500

2 months ago

Phone Donation

$750

2 months ago

solomon Friedman

$100

2 months ago

In Honor of הרבני הנגיד אהוב ונחמד למעלה ולמטה ר' יאמי הירש

Comments: Keep up your good work!!

Sam Hirsch

$180

2 months ago

Gedalia Leonorovitz

$200

2 months ago

Collected

$950

2 months ago

Betzalel Moshe Goldberger

$180

2 months ago

Yitzchuk Bikel

$120

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Ben Zahler

$120

2 months ago

Phone Donation

$180

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Phone Donation

$500

2 months ago

Phone Donation

$500

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Shaya Bernath

$360

2 months ago

In Honor of בנימין הירש

M b

$250

2 months ago

Matos Strulowitz

$50

2 months ago

Yoel Burech Kestenbaum

$500

2 months ago

Naftula Hersh Zahler

$500

2 months ago

Yochanan Mann

$500

2 months ago

Phone Donation

$180

2 months ago

Phone Donation

$500

2 months ago

David Weingarten

$500

2 months ago

In Honor of Binyumin Hirsch

Duvid Ungar

$360

2 months ago

Shmiel B. Stern

$180

2 months ago

Bentzy Basch

$101

2 months ago

In Honor of בינימין

Comments: Keep it up you are amazing

Volf Perl

$1,000

2 months ago

Yeksiel Rosner

$1,800

2 months ago

Shoul Shmiel Strulowitz

$1,800

2 months ago

Leiby Hershkowitz

$360

2 months ago

In Honor of ר' בנימין הירש

Yossi Klein

$250

2 months ago

In Honor of גיסי היקר בנימין ארי׳ לייביש נ׳י

Comments: הצלחה רבה

Mertzco

$180

2 months ago

נתן פיש

$100

2 months ago

Phone Donation

$750

2 months ago

Chaim Berger

$750

2 months ago

Anonymous

$180

2 months ago

Yitzchok Kraus

$500

2 months ago

Jermie Epshtein

$500

2 months ago

Joel Spitzer

$10

2 months ago

Eluzer Landau

$18

2 months ago

In Honor of Yumi

In Memory of The Rebbe

Comments: ובא לציון גואל

Zalmen Friedman

$50

2 months ago

In Honor of B. Hirsh

Comments: Mr Hirsh is always here to help people, sometimes he's giving money #Mortgages, sometimes he's collecting money... #Tzaduka

Zalmen Farkas

$180

2 months ago

In Honor of Binyumin (Ben) Hirsch

Comments: Yumi, It is a pleasure to have You with us. Keep it up!

David klein

$360

2 months ago

In Honor of Yumi Hirsh

uk

$360

2 months ago

In Honor of לכבוד הרה"ח בנימין

Moshe Yida Goldberger

$500

2 months ago

Good Friend

$100

2 months ago

Kalmen Yoel Sofer

$1,000

2 months ago

Menachem Yida Schlasinger

$250

2 months ago

Usher Ganz

$1,800

2 months ago

Yoel Schwartz

$80

2 months ago

Mrs. Glick

$180

2 months ago

Burich strulovic

$180

2 months ago

Phone Donation

$300

2 months ago

Phone Donation

$500

2 months ago

Phone Donation

$750

2 months ago

Phone Donation

$750

2 months ago

Phone Donation

$500

2 months ago

Anonymous

$100

2 months ago

Moshe Neuman

$50

2 months ago

In Honor of בנימין הירש

Comments: Keep it up with your chesed

Phone Donation

$250

2 months ago

Phone Donation

$50

2 months ago

Phone Donation

$50

2 months ago

Phone Donation

$50

2 months ago

Duvid shie & Yoely Hirsch

$500

2 months ago

In Honor of Yumi & Menashe

Comments: Thanks for being מזכה

Phone Donation

$500

2 months ago

Moshe Yida Hirsch

$440

2 months ago

Naftula Hertzka Brach

$500

2 months ago

Yoel Lieberman

$1,800

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Phone Donation

$180

2 months ago

Phone Donation

$750

2 months ago

Happy Client

$750

2 months ago

Comments: חזק ואמץ

Anonymous

$18

2 months ago

samuel Guttman

$750

2 months ago

Binyumin Hirsch

$250

2 months ago

דוד משה הורוויץ

$20

2 months ago

Anonymous

$80

2 months ago

Phone Donation

$180

2 months ago

Yitzchok Moshe Landau

$500

2 months ago

In Honor of רבי בנימון

Original Goal: $200,000

Bonus Goal: $230,000

Total Raised: $235,952

117%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

$

Please wait while we process your donation

Donate Now

Multi Dryver Donation

Powered By: ClickMarket Privacy Policy