Multi Dryver Donation

Donate Now

arrow_back

Campaign Homepage

Dryver Page

Sender Nuchem Gottlieb

With אונזער גאנצע משפחה איז פאראייניגט

Raised:

$10,987

Goal:

$10,000

Donors:

147

0%

Donate Now

Multi Dryver Donation arrow_forward

Help us save a life!


Today, we find ourselves in one of those moments, where we I have to do something – yet we cannot do it on my own. 

A close family-member of ours was dragged into a messy, legal situation, and is now paying for his cluelessness dearly. Locked behind bars, unable to see the light of day and breathe the air of a free man, our dear friend needs our help – while we can still help him.

Bereft of their husband and father, my friend's wife and two adorable children live a life of indescribable pain. Every Shabbos and Yom Tov meal, every family occasion, is cause for tears and despondency. In fact, every single evening is cause for the heartrending pain of missing a beloved husband and father. Worst of all is that they cannot know when all of this will end.

Our dear friend is suffering from poor health, and unless he receives immediate and quality medical care, it is uncertain whether he will survive the physical difficulties he's living with. The prison system is not kind to prisoners though, and quality medical care in the prison system is s non-existent. This makes for a dismal, deteriorating situation which may lead to amputation or worse, chas v'shalom.

Due to the urgency of the situation, we are working around the clock with top lawyers to save our friend's life. In order to continue working for us, we must come up with $200,000.

This is not just another fundraiser. We’re begging you to help me save a life and fulfill both pidyon shevuim and hatzalos nefashos

we cannot ignore his pleas. We cannot allow his wife and children's cries to go unheeded. We must give our friend a chance to live again.


!Tizku L’mitzvos
מיר מוזן און קענען אים ראטעווען!

אבער "שוין יעצט"; איידער ס'איז ח"ו שפעט!


דער היימישער יונגערמאן איז ליידער אומוועלנדיג געווארן פארפלאנטערט מיט'ן געזעץ און זיצט שוין נעבעך אפ אפאר פינסטערע יאר בצרה ובשבי', פארשלאסן אונטער די שרעקעדיגע תפיסה גראטעס, נישט זעהנדיג קיין ליכטיגקייט פאר די אויגן.

זיין ווייב און צוויי לעכטיגע קינדערלעך אין שטוב זענען צעבראכן און דערשיטערט, און קוקן שוין ארויס צו קענען זיך צוריק 'פאראייניגן' און זעהן פנים אל פנים מיט זייער ראש הבית.

שבר על שבר גייט ער נעבעך לעצטנס אדורך שווערע געזונטהייט פראבלעמען אויף די פיס און די אויגן, און צוליב וואס אין תפיסה קען ער נישט צוקומען צו די בעסטע מעדיצינישע באהאנדלונגען איז ער יעצט אין א סכנה אז מ'זאל אים רח"ל אראפנעמען די פיס ה"י!

צוליב זיין סכנה'דיגע מצב זיצט מען יעצט מיט גרויסע לויערס און ס'איז דא שטארקע שאנסן אז מ'זאל אים קענען באפרייען פון תפיסה און ראטעווען זיין לעבן, אבער ס'פאדערט זיך עמוירדזשענסי זאפארט לכה"פ $200,000 צו קענען מצליח זיין בעז"ה!

ניין, ניין! ס'איז נישט קיין געווענליכע צוועק וואס מ'הערט אפט; ס'איז פדיון שבוים מיט הצלת נפשות אינאיינעם, פשוטו כמשמעו! אונז טאר מיר עס נישט פארנאכלעסיגן, בשום אופן! 

שטופט עס נישט אפ; טוט 'שוין' צו די זאך! דער קאמפיין איז "יעצט"; ס'איז גורל'דיגע און קריטישע שעה'ן ווען דער שיקזאל פון א אידיש לעבן און זיין גאנצע משפחה הענגט אויף א האר! יעדע איינציגע שעה און פרוטה ציילט! מיר דארפן געדענקען די הלכה אין שו"ע: "כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכא דאפשר להקדים הוי כאילו שופך דמים".

מיט "פאראייניגטע" הילף וועלן מיר אים קענען בעז"ה אויפרעכטן און צוריק "פאראייניגן" מיט זיין לעכטיגע שטוב!

מיר זענען אלע "פאראייניגט" למען הצלת נפשות!Show More

Donate Now

Recent Donations (147 Total)

Yoel Karpen

$150

21 days ago

Collected

$10

1 month ago

Yisrul Chaim Weizer

$200

1 month ago

Phone Donation

$36

1 month ago

Yoel Klein

$50

2 months ago

הרב לוי יצחק בארזעסקי

$100

2 months ago

Izyk Hersh Berkowitz

$60

2 months ago

Y V Schwartz

$50

2 months ago

Moshe Yankov Greenwald

$50

2 months ago

Isaac Friedman

$100

2 months ago

Comments: לכבוד הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א גבאי בית המדרש אהל פיגא דקהל יט"ל בק"י

Y. M. Rozen

$20

2 months ago

Binymin Ber Berkowitz

$25

2 months ago

Chuna Yakobowitz

$86

2 months ago

אברהם יהושע עקשטיין

$50

2 months ago

In Honor of מו"ה אלכסנדר נחום גאטליעב הי"ו

Comments: ברכה והצלחה

אריה הערשקאוויטש

$56

2 months ago

In Honor of ר' אלכסנדר נחום גאטליעב שליט"א

Shabse Yitzchok Rosenberg

$20

2 months ago

Collected

$10

2 months ago

Moshe Tumbur

$18

2 months ago

Yoel Weiss

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד המלמד הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א

הרב יואל בערגער

$20

2 months ago

In Honor of לכבוד המלמד הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א

Zalmen Lieb Sofer

$40

2 months ago

Yakov Yosef Buxbaum

$52

2 months ago

Berish Schonbraun

$500

2 months ago

In Honor of לכבוד שותפו לדבר מצוה הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א גבאי בית המדרש אהל פיגא

Yitzchok Witriol

$80

2 months ago

Collected

$20

2 months ago

Shmiel Moshe Friedman

$50

2 months ago

shlomo ekstein

$100

2 months ago

Collected

$10

2 months ago

Chaim Chezkel Hershkowitz

$50

2 months ago

Milech Deutch

$180

2 months ago

C. Schwartz

$50

2 months ago

Comments: ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה

Phone Donation

$50

2 months ago

Yoina Lebowitz

$50

2 months ago

Collected

$25

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

Feivel Sofer

$20

2 months ago

R Aron Matos Mermelshtein

$30

2 months ago

Shlome Noach Heilbraun

$60

2 months ago

Kalmen Gefen

$20

2 months ago

Yoel Br"s Wertzberger

$70

2 months ago

Shmiel Leibish Weinberger

$100

2 months ago

Yosef Chaim Kraus

$50

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Abraham Kaufman

$18

2 months ago

Phone Donation

$10

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Phone Donation

$100

2 months ago

Moshe Mendel werthimer

$18

2 months ago

יואל שווארץ

$250

2 months ago

In Honor of גיסי היקר הרב אלכסנדר נחום שליט״א

In Memory of לע״נ אבי מורי משה יוסף בן חנני יו״ט ז״ל

שמואל יעקב שווארץ

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד גיסי היקר שבאנשים לבו פתוח כאולם לעזור ולהושיע

In Memory of ולע״נ א״מ הרב ר׳ משה יוסף בן חנני׳ יו״ט ליפא שווארץ ז״ל

Collected

$20

2 months ago

Mrs. Schwartz

$100

2 months ago

In Memory of לע"נ משה יוסף בן חנני יו"ט ואברהם בן משה אליעזר

Abraham Kahan

$250

2 months ago

Yoel Kornblue

$50

2 months ago

Yoel Neiman

$50

2 months ago

Izzy Schwartz

$18

2 months ago

In Honor of הרב אלכסנדר נחום שליט״א

In Memory of לע״נ משה יוסף בן חנני יו״ט ע״ה

Comments: לכבוד אונזער חשובע שוואגער הרב אלכסנדר נחום

Anshel Schwartz

$180

2 months ago

In Honor of לכבוד גיסי היקר אלכסנדר נחום גאטליעב שליט״א

In Memory of לע״נ א״מ משה יוסף בן חנני׳ יו״ט ליפא ז״ל

Phone Donation

$10

2 months ago

Yoel Lev

$500

2 months ago

Leibish Lichtenstein

$360

2 months ago

Anonymous

$20

2 months ago

shulem waldman

$36

2 months ago

In Honor of הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א

Comments: ר' סענדר נחום שליט"א יישר כח על פעולותיו הכבירים למען הכלל והפרט במסירות נאמנה, יהא חלקך בין מזכי הרבים. הצלחה רבה

Yoina Katz

$100

2 months ago

Berl Polatseck

$50

2 months ago

Phone Donation

$25

2 months ago

Sheloma Epstein

$10

2 months ago

Abraham Ungar

$5

2 months ago

Anonymous

$72

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

Anonymous

$10

2 months ago

Anonymous

$20

2 months ago

Anonymous

$10

2 months ago

Harry Fischer

$36

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

Yaccov Shimen Cohen

$18

2 months ago

Joel Mittelman

$36

2 months ago

yoel friedman

$18

2 months ago

In Honor of הרב ר' סענדר נחום שליט"א

Joseph Rubinstein

$5

2 months ago

ELOZER GRUBER

$180

2 months ago

In Honor of לכבוד הרב אלכסנדר נחום

Avrum Tovya & Binie Glick

$360

2 months ago

yitzchock meisels

$18

2 months ago

Anonymous

$18

2 months ago

Tzvi Klepner

$50

2 months ago

נפתלי הירצקא בר"י בראך

$100

2 months ago

In Honor of ר' אלכסנד נחום הי"ו - גבאי נאמן דבית מדרשינו

Yankov Shmaya Friedlender

$18

2 months ago

In Honor of לכבוד הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א גבאי בית המדרש אהל פיגא

Yoel Yoshef

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד ידידי המלמד הרב אלכסנדר נחום

joel kaufman

$20

2 months ago

In Honor of ידידי ר' סענדר נחום

Comments: נישטא קיין ווערטער אויף דיין געטריישאפט מיט אונזערע קינדער, כה לחי

Yosef Lieb Kaufman

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א

Yitzchok Elyukem Schwartz

$20

2 months ago

Joel Greenfeld

$20

2 months ago

העניך שווארץ

$250

2 months ago

In Honor of גיסי הר"ר אלכסנדר נחום נ"י

Comments: עסקן נמרץ להמשפחה, קהלה, ולכלל ישראל.

Yoel Gottlieb

$100

2 months ago

Phone Donation

$18

2 months ago

לכבוד המלמד ר אלכסנדר נחום שליט"א

$100

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Shloma Neiman

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד המלמד ר אלכסנדר נחום שליט"א

Nachmen Fisch

$500

2 months ago

NAFTALI WERCBERGER

$36

2 months ago

In Honor of SENDER NUCHEM GOTTLIEB

Anonymous

$20

2 months ago

Joel lowy

$180

2 months ago

Moshe Freund

$100

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Zalmen Leib Appel

$50

2 months ago

Chaim Meir Greenfeld

$20

2 months ago

In Honor of לכבוד המלמד ר אלכסנדר נחום שליט"א

Chaim Berkowitz

$140

2 months ago

In Honor of לכבוד הרב אלכסנדר נחום

Phone Donation

$18

2 months ago

Elimeilech Schwartz

$250

2 months ago

In Honor of לכבוד ידידי המחנך מומחה הרב אלכסנדר נחום

Moshe Arya Brach

$20

2 months ago

In Honor of לכבוד ר אלכסנדר נחום שליט"א גבאי בהמ"ד אהל פיגאא

Chaim Mendel Aker

$17

2 months ago

חיים אלי' פעלבערבוים

$20

2 months ago

In Honor of לכבוד הגבאי ק' דבית מדרשינו "אהל פיגא דקהל יט"ל בק"י, העוסק בצרכי ציבור באמונה, הר"ר אלכסנדר נחום שליט"א

Chaim H Goldberger

$50

2 months ago

Joel Meisels

$360

2 months ago

In Honor of Ohel Faiga

הרב שלמה יוסף יאזעפאוויטש

$20

2 months ago

In Memory of לכבוד המלמד ר אלכסנדר נחום שליט"א

Yoel Wertzberger

$72

2 months ago

In Honor of לכבוד המלמד ר אלכסנדר נחום שליט"א

Naftula Hertzka Friedman

$50

2 months ago

In Honor of המלמד מומחה הר״ר אלכסנדר נחום שליט״א

Eliezer Weiss

$50

2 months ago

In Honor of לכבוד המלמד ר אלכסנדר נחום שליט"א

Yoel Schonbroun

$20

2 months ago

In Honor of לכבוד המלמד ר אלכסנדר נחום שליט"א

Reb Mordche Smiel Shtouber

$40

2 months ago

Yakov Burech Hertzog

$100

2 months ago

Phone Donation

$50

2 months ago

YOEL FREIDRICH

$36

2 months ago

In Honor of הרב סענדר נחום גאטליעב שליט"א

Comments: די געטריישאפט און איבערגעגעבנקייט פאר אלע תלמידים, הצלחה אינעם ציל

Phone Donation

$36

2 months ago

Phone Donation

$50

2 months ago

Landau m

$36

2 months ago

In Honor of הרב הצדיק עסקן נמרץ לכל דבר שבקדושה

Yida Hersh Berger

$100

2 months ago

In Honor of לכבוד ידידי מאז ומקדם הרב אלכסנדר נחום

Phone Donation

$10

2 months ago

Israel Lib Cohen

$36

2 months ago

In Honor of In Honor of ידידי הרב ר' אלכסנדר נחום שליט"א

Collected

$30

2 months ago

Chaim Milech Yakob

$50

2 months ago

Shlome Zalmen Schwartz

$20

2 months ago

Moshe Br"m Simon

$40

2 months ago

Binyumin Zev Schwartz

$120

2 months ago

Hershel Levy

$100

2 months ago

Moshe shmeil landau

$50

2 months ago

מענדל הערש פאנעט לכבוד ידידי וידיד כל בית ישראל המחנך ר' סענדער נחום

$50

2 months ago

harav Berl Margulies

$20

2 months ago

Jacob freund

$25

2 months ago

C. H. Mendlowitz

$36

2 months ago

In Honor of ידידי עוז הרב ר' אלכסנדר נחום שליט"א

Phone Donation

$20

2 months ago

Phone Donation

$550

2 months ago

Phone Donation

$30

2 months ago

הרב יוסף משה שטויבער

$100

2 months ago

Phone Donation

$36

2 months ago

Shimon Glauber

$18

2 months ago

Phone Donation

$10

2 months ago

Phone Donation

$20

2 months ago

Original Goal: $200,000

Bonus Goal: $230,000

Total Raised: $235,952

117%

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Enter Amount

$

Please wait while we process your donation

Donate Now

Multi Dryver Donation

Powered By: ClickMarket Privacy Policy