error

This campaign is no longer active.

Select Donation Amount

סעודת פורים 10 משפחות - אלמנות

$1,800

סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים 2 משפחות - אלמנה ויתומים

$1,080

מתנות לאביונים 2 אביונים - אלמנות ויתומים

$720

מתנות לאביונים אלמנה ויתומים

$360

סעודת פורים

$180

משלוח מנות 10 יתומים - 1 משפחה

$80

Payment arrow_forward

Click here if you cannot view this video.

CAMPAIGN GOAL

$250,000

0% RAISED

$0

Let’s spread smiles on this special day

What is the first thing that comes to mind when you think of Purim? Let us guess; it's food, smiles, gifts and jubilant children. Right?

Can you imagine Purim with none of these things? A Purim that looks more like a Tisha B’av? Children of orphaned and impoverished homes aren’t afforded aren't offered the ability to exchange nosh baskets with their friends, don’t get to see groups of dancing Bucherim come by for Tzedakah and worst of all, they often don’t have food on the table for a Seudas Purim!

At Tov V’Chesed, we do Matanos L’evyonim & Mishloach Manos 365 days a year but on the day of Purim, we are Marbin B’Simcha and turn it up a notch by bringing joy and happiness to the otherwise darkened homes of widows and orphans.

Smiles in boxes:

Our volunteers prepare thousands of Mishloach-Manos-sets for orphaned children so that they too can be part of this joyful Mitzvah. The kids also receive Purim Gelt which grants them the rare ability to treat themselves with a smile.

Smiles-to-go:

Tov V’Chesed arranges groups of energetic Bucherim who liven up the broken homes of needy families. With song, dance and vivacious energy, they bring the spirit of Purim to those who are otherwise unable to crack a smile.

A healthy meal and a healthy smile:

The highlight of any Purim is the family meal where food, drink and lively conversation are in abundance. Tov V’Chesed ensures that hundreds of poor and hungry families are able to have a bountiful meal and fill their plates with a smile.

These projects come with a large price tag. As we stand in the days before Purim, please help us bring Simcha and smiles to those who need it most!

In the Zchus of your generosity, may you and your family merit to celebrate Purim with true Simcha and may you be blessed with continuous smiles!

מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה... וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת ... וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים...

טויזענטע אלמנות און יתומים און ארימע משפחות אין ארץ ישראל ווילן אויך שמייכלען היי יאר פורים!

דו קענסט זיי ברענגען א שמייכל!

דער פרייליכער יום טוב פורים איז שוין אט אט דא!

דער הייליגער ארגאניאזאציע "טוב וחסד", אונטער די אנפירערשאפט פונ'ם איש החסד הרב יעקב אליעזר שישא, נעמען יעדעס יאר פורים אונטער א מאסיוון פראיעקט צו פארזיכערן אז אויך אין פונסטערע שטיבער פון אלמנות ויתומים וואלגערן זיך פורים שמייכלען; אז אויך דארט איז פרייליך און לעכטיג און מ'האט אן אמת'ן שמחות יום טוב! 

דאס ווערט געטוהן אין די ראמען פון דריי ריזיגע פראגראמען:

מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה

"טוב וחסד" שיקט ארויס פאר איבער 350 משפחות פון אלמנות איבער ארץ ישראל א פולשטענדיגער "סעודת פורים" מיט בשר ודגים וכל מטעמים זיי זאלן ריכטיג קענען מקיים זיין דעם מצות היום מיט א נארהאפטיגע מאלצייט, און קאסט אפ פאר די קאסע דער סכום פון 63,000 דאלאר!

וּמִשְׁלֹחַ מָנוֹת 

"טוב וחסד" שיקט אפ צו טויזענטע יתומים און יתומות איבער גאנץ ישראל א ספעציעלער משלוח מנות וואס באשטייט פון א קליין סעודה'לע מיט וואס די משפחה קען זיך מחיה זיין. די משלוח מנות איז פאר זיי א געוואלדיגער חיזוק און ווייזט זיי אז עס זענען דא וואס טראכטן פון זיי אויך אין דעם פארנומענעם טאג. אט דער פראיעקט קאסט אפ 37,000 טויזנט דאלאר!

וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים...

"טוב וחסד" טיילט אויס דורכאויס די ימי הפורים דער אסטראנאמישער סומע פון 150 טויזנט דאלאר! דאס געלט ווערט פארטיילט הויפטזעכליך פאר משפחות פון אלמנות, פאר טויזנטע יתומים, און הונדערטע נויטבאדערפיגע עניי ארץ ישראל וואס דארפן קריטיש צוקומען צו דאס געלט.

סך הכל פארטיילט "טוב וחסד" דורכאויס די ימי הפורים צווישן די אלע פראיעקטן דער אסטראנאמישער סכום פון 250,000 טויזנט דאלאר! וואס יעדער דאלאר גייט פאר'ן בלויזן צוועק צו דערפרייען צובראכענע משפחות אין ארץ ישראל אין דעם דערהויבענעם פרייליכן טאג!

און אט דאס געלט קומט בלויז פון די הארציגע נדבות פון אחינו בני ישראל איבער די וועלט, וואס ווילן אריינכאפן אלע דריי מצות היום פון פורים אויפ'ן שענסטן און מהודר'דיגן וועג: משלוח מנות, מתנות לאביונים און משתה ושמחה און לאזן זיך קאסטן פאר דעם חשוב'ן און הייליגן צוועק!

היי יאר פורים קענט איר אויך האבן דער זכיה צו האבן א טייל אין אט די פראיעקטן!

געדענקט דעם הייליגן לשון פון דעם הייליגן רמב"ם וואס יעדעס ווארט איז א פערלשטיין: מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו. שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים. שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים!

נעמט שוין אנטייל אין דעם הייליגן קאמפיין, און גיבט אפ אייער הארציגע נתינה אז "טוב וחסד" זאל טאקע קענען דערגרייכן זייער ציל און פארטיילן דעם נויטיגן סכום פאר די טויזנטע ארימע און צובראכענע משפחות וואס קוקען ארויס דערויף בכליון עיניים!


Show More

CAMPAIGN GOAL

$250,000

0% RAISED

$0

Recent Donations (0 Total)

No Donations Yet

View All 0 Donations

Enter Amount

close
Amount
Billing
Payment
1
2
3

Select Amount

סעודת פורים 10 משפחות - אלמנות

$1,800.00

סעודת פורים, משלוח מנות ומתנות לאביונים 2 משפחות - אלמנה ויתומים

$1,080.00

מתנות לאביונים 2 אביונים - אלמנות ויתומים

$720.00

מתנות לאביונים אלמנה ויתומים

$360.00

סעודת פורים

$180.00

משלוח מנות 10 יתומים - 1 משפחה

$80.00

Other Amount

$

Donate Towards

Please wait while we process your donation

×

Donate Now

Powered By: ClickMarket Privacy Policy